Node view

dexter

dabmod_mainloop_most_recent_edi_decoded
dabmod_mainloop_most_recent_edi_decoded dabmod_mainloop_most_recent_edi_decoded
dabmod_sdr_frames
dabmod_sdr_frames dabmod_sdr_frames
dabmod_sdr_in_holdover_since
dabmod_sdr_in_holdover_since dabmod_sdr_in_holdover_since
dabmod_sdr_latepackets
dabmod_sdr_latepackets dabmod_sdr_latepackets
dabmod_sdr_queued_frames_ms
dabmod_sdr_queued_frames_ms dabmod_sdr_queued_frames_ms
dabmod_sdr_underruns
dabmod_sdr_underruns dabmod_sdr_underruns
dexter_dsp_tx_clks
dexter_dsp_tx_clks dexter_dsp_tx_clks
dexter_dsp_tx_fan1_rpm
dexter_dsp_tx_fan1_rpm dexter_dsp_tx_fan1_rpm
dexter_dsp_tx_gpsdo_locked
dexter_dsp_tx_gpsdo_locked dexter_dsp_tx_gpsdo_locked
dexter_dsp_tx_pps_clk_error_hz
dexter_dsp_tx_pps_clk_error_hz dexter_dsp_tx_pps_clk_error_hz
dexter_dsp_tx_pps_cnt
dexter_dsp_tx_pps_cnt dexter_dsp_tx_pps_cnt
dexter_dsp_tx_tempfpga
dexter_dsp_tx_tempfpga dexter_dsp_tx_tempfpga
dexter_dsp_tx_vcc2v5io
dexter_dsp_tx_vcc2v5io dexter_dsp_tx_vcc2v5io
dexter_dsp_tx_vcc3v3
dexter_dsp_tx_vcc3v3 dexter_dsp_tx_vcc3v3
dexter_dsp_tx_vcc3v3pll
dexter_dsp_tx_vcc3v3pll dexter_dsp_tx_vcc3v3pll
dexter_dsp_tx_vcc5v4
dexter_dsp_tx_vcc5v4 dexter_dsp_tx_vcc5v4
dexter_dsp_tx_vcc_main_in
dexter_dsp_tx_vcc_main_in dexter_dsp_tx_vcc_main_in
dexter_dsp_tx_vccocxo
dexter_dsp_tx_vccocxo dexter_dsp_tx_vccocxo
dexter_dsp_tx_vfan
dexter_dsp_tx_vfan dexter_dsp_tx_vfan
pa_a_rtn
pa_a_rtn pa_a_rtn
pa_enable
pa_enable pa_enable
pa_i_drain
pa_i_drain pa_i_drain
pa_p_fwd
pa_p_fwd pa_p_fwd
pa_p_rev
pa_p_rev pa_p_rev
pa_sns_temp
pa_sns_temp pa_sns_temp
pa_stm32_temp
pa_stm32_temp pa_stm32_temp
pa_v_drain
pa_v_drain pa_v_drain

disk

Disk usage in percent
Disk usage in percent Disk usage in percent

processes

Fork rate
Fork rate Fork rate
Number of threads
Number of threads Number of threads

system

CPU usage
CPU usage CPU usage
Interrupts and context switches
Interrupts and context switches Interrupts and context switches
Load average
Load average Load average
Uptime
Uptime Uptime